logo

O projekcie

Do projektu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej działające w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego. Co to znaczy? Staże mogą zorganizować m.in.:

 • organizacje pozarządowe, czyli fundacje i stowarzyszenia
 • spółdzielnie socjalne
 • koła gospodyń wiejskich
 • lokalne grupy działania
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • centra integracji społecznej
 • przedsiębiorstwa społeczne.

Staż w ramach Praktyk Społecznie Użytecznych jest okazją zarówno dla studentów i studentek, jak i praktykodawców. Organizacje mogą dzięki niemu otrzymać wsparcie w bieżących działaniach lub wykonać prace, na które w innym wypadku nie miałyby środków czy czasu: studentka socjologii potrafi przeprowadzić dobrej jakości badania najpilniejszych potrzeb Waszych beneficjentów, a student psychologii przekazać wiedzę na temat organizowania przyjaznych dla wszystkich zajęć. Dla studentów i studentek praktyki będą szansą na zdobycie doświadczenia przez bycie realnie włączonymi w działania organizacji.

Dobre praktyki są owocem wspólnego wysiłku praktykodawców oraz studentów i studentek. Tylko Wasza pomysłowość i otwartość na nowe wyzwania ograniczają korzyści, które mogą Wam przynieść praktyki! Rolą Federacji Mazowia jest łączenie studentów i studentek z organizacjami zapewniającymi praktyki, udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i formalnego, a także pokrywanie części kosztów praktyk i zapewnianie wynagrodzenia ich organizatorom.

Praktyki z Federacją Mazowia punkt po punkcie

Jak wyglądają praktyki?

 • Studenci i studentki odbywają 70 godzin praktyk:
  • w formule dwutygodniowej pracy
  • w formule cotygodniowego dnia praktyk przez 10 tygodni (lub 2 dni tygodniowo przez 5 tygodni)
 • Za praktyki nie otrzymują wynagrodzenia
 • Studenci i studentki mają zapewnione przez nas:
  • ubezpieczenie NWW (sfinansowane z projektu)
  • w przypadku praktyk poza Warszawą zwrot kosztów dojazdu i noclegu
  • zaświadczenie o realizacji praktyk na potrzeby uczelni
  • wsparcie opiekuna praktyk

Co zapewniamy organizatorom praktyk?

 • organizujemy nabór studentów i studentek, w tym promocję praktyk na uczelniach warszawskich
 • finansujemy ubezpieczenie studentów i studentek, a także zapewniamy zwrot kosztów podróży i noclegu (w przypadku praktyk poza Warszawą)
 • zapewniamy wynagrodzenie dla opiekuna/opiekunki praktyk po stronie organizacji przyjmującej
 • konsultujemy program praktyk
 • zapewniamy bieżące wsparcie 
 • zapewniamy możliwość przyjęcia kilku studentów i studentek na praktyki w jednym czasie lub w odstępach czasowych

Czego oczekujemy od organizatora praktyk?

 • oddelegowania opiekuna/opiekunki praktyk studenckich
 • opracowania programu praktyk (jeśli nie masz pewności, co to znaczy – napisz do nas!)
 • przybliżenia studentom i studentkom działania Waszej instytucji, jej historii i specyfiki pracy
 • przygotowania studentom i studentkom miejsca realizacji praktyk
 • włączenia ich w bieżącą pracę
 • przydzielenia im pracy o charakterze merytorycznym pozwalającym w praktyczny sposób zastosować wiedzę zdobytą w trackie studiów
 • wsparcia i konsultacji dla studentów i studentek przy realizacji przydzielonych zadań
 • udziału w konferencji podsumowującej projekt

Co mogą robić studenci i studentki na praktykach? Wszystko zależy od Waszych potrzeb! Np.:

 • wspierać prace biurowe
 • wspierać prowadzenie zajęć dla Waszych beneficjentów/ klientów
 • prowadzić poradnictwo dla Waszych beneficjentów
 • przygotować materiały promocyjne
 • prowadzić niewielkie badania społeczne czy ewaluacyjne
 • i co jeszcze uważacie za użyteczne i potrzebne!

Dlaczego wspieramy organizację praktyk studenckich?

 • by przybliżać idee ekonomii społecznej
 • by łączyć kompetencje, potencjały i potrzeby studentów i studentek, instytucji
 • by pokazywać pracę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • by transferować doświadczenia i wiedzę
 • by wspierać rozwój społeczny Mazowsza

O nas

Federacja działa już od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 60 różnorodnych NGO-sów. Są wśród nas małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje, o zróżnicowanym profilu – od kultury przez ekologię po pomoc społeczną.

Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

0 +

zrealizowanych projektów

0

organizacji członkowskich

0 +

lat doświadczenia

Skip to content